Alto tutorial for Išli hudci horou by Mária Jašurdová

The Išli hudci horou song learning material for the alto vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for altos (found below), we include the lyrics of the alto group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Alto tutorial for song Išli hudci horou

The performance is in the prescribed tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Alto in the foreground

Alto 1
Alto 2 & 3

Recording of all voices without altos

All voices without alto 1
All voices without alto 2

All voices together

Alto lyrics and pronunciation of Išli hudci horou

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Úúú…
uuu

Iba ho zotnime a sebou vezmime.
iba ɦɔ zɔtɲime a sebɔu vezmime

Iba ho zotnime a sebou vezmime,
iba ɦɔ zɔtɲime a sebɔu vezmime

a sebou vezmime.
a sebɔu vezmime

Prvý raz zaťali,
prviː raz zacali

Druhý raz zaťali
druɦiː raz zacali

Prvý raz zaťali,  íverček vyťali.
prviː raz zacali iːvertʂek vicali

Druhý raz zaťali, do krvi preťali.
druɦiː raz zacali dɔ krvi precali

Tretí raz zaťali, tretí raz zaťali,
treciː raz zacali treciː raz zacali

zaťali, zaťali, zaťali!
zacali zacali zacali

Whisper: Taký hlas počuli, počuli:
takiː ɦlas pɔtʂuli pɔtʂuli

Úúú…
uuu

Na vodu som išla, neskoro som prišla.
na vɔdu sɔm iʂl̩a ɲeskɔrɔ sɔm priʂl̩a

Mamka ma zakliala, by kameň ostala,
mamka ma zaklɪɐl̩a bi kameɲ ɔstal̩a

…meravým, drevom javorovým.
meraviːm drevɔm javɔrɔviːm

Ta vy hudci choďte pred mej mamky vráta,
ta vi ɦuttsi xɔcce pred mej mamki vraːta

a tak jej zahrajte, žiaľu jej dodajte:
a tag jej zaɦrajce ʐɪɐʎu jej dɔdajce

Toto sú husličky…
tɔtɔ suː ɦuslitʂki

Toto je podstavka…
tɔtɔ je pɔtstawka

Toto sú strunôčky, jej zlaté vlásočky.
tɔtɔ suː strunʊɔtʂki jej zl̩ateː vlaːsotʂki

Toto je sláčiček z jej bielych ručičiek.
tɔtɔ je sl̩aːtʂitʂek z jej bɪel̩ix rutʂitʂɪek

Toto sú kolíčky, jej biele prstôčky,
tɔtɔ suː kɔlitʂki jej bɪele prstʊɔtʂki

Whisper: jej biele prstôčky, prstôčky.
jej bɪele prstʊɔtʂki prstʊɔtʂki

Úúú… ááá
uuu aaa

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.