Asignácia 2%

Venujte Techniku percentá z dane.

Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci Techniku!

Ďakujeme Vám, že po minulé roky sa nám vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov.

Venovaním percent zo svojej dane máte možnosť podporiť ďalšie naše aktivity.

ZMENA! – Vašu podporu tento rok v podobe percent prijímame prostredníctvom spriateleného OZ Čepce, ktoré je oficiálne registrovaným prijímateľom 2 % dane.

Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby, ak máte možnosť o ich rozdelení rozhodnúť alebo rozhodnutie (napríklad svojho zamestnávateľa) ovplyvniť.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z dane, ZAŠKTNITE PÍSMENOM “X” údaj, kde súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvaly pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa paragrafu 50, ods.8 zákona! Vaše meno zároveň nahláste nám do Techniku (na email zbor.technik@gmail.coma podľa neho potom nájdeme a pridelíme váš príspevok

Tu sú údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% z dane pre Technik:

  • Obchodné meno (názov) prijímateľa: Čepce
  • Sídlo: Na Sihoti 1156/9, 02601 Dolný Kubín
  • IČO: 50644254
  • Právna forma: Občianske združenie
  • + ešte raz pripomíname, aby ste zašktli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane. Ďakujeme!

Postup pre Vás

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň platí zamestnávateľ, vyžiadajte si od neho Potvrdenie o zaplatení-dane a prípadne aj Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, v ktorom dopíšte údaje prijímateľa  2 % dane OZ Čepce. Tu si môžete stiahnuť obe tlačivá ako vypĺňateľné PDF súbory). Pripomíname, že prijímateľom percent z dane je tento rok OZ Čepce a zašktnite (X) aj políčko “Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane”.

Oba vyplnené a podpísané dokumenty (Potvrdenie o zaplatení-dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane) doručte najneskôr do 30.4. príslušnému daňovemu úradu podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Fyzická osoba (podávajúca vlastné DP)

Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, termín je 31.3. a údaje o prijímateľovi percent Vašej dane uvádzate priamo do daňového priznania. Aktuálne tlačivá si môžete takisto stiahnuť napríklad zo stránkyhttp://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .
Poznámka: IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, číslo účtu prijímateľa sa neuvádza. Pripomíname, že prijímateľom percent z dane je tento rok OZ Čepce a zašktnite (X) aj políčko “Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane”.

Podrobný postup pre všetky skupiny daňovníkov

V prípade nejasnosti si pozrite informácie na webstránke www.rozhodni.sk.

Informujte nás a nasmerujte svoju podporu

Informujte nás, prosím, o svojom príspevku zaslaním kópie vyššie uvedených dokumentov (alebo príslušnej strany daňového priznania) e-mailom na technik@stuba.sk, faxom na číslo 02/44631583, prípadne poštou na adresu: Slovenská technická univerzita,  Súbor TECHNIK, Vazovova 5, 812 43 Bratislava). Na dokumentoch alebo v e-maili uveďte, ktorej zložke je príspevok určený (či pre Folklórny súbor, Spevácky zbor alebo Komorný orchester). Potrebujeme to na kontrolu a prerozdelenie prijatých príspevkov.